Skip to content

Informa Group โยบายความเป็นส่วนตัว

บทนา และเราคือใคร 

Informaเชื่อมต่อกบัผเู้ชี่ยวชาญทัวโลกผ่านทางอีเวนต์่ การเผยแพรข่าวกรองและ่่ทางวิชาการ เราคือบริษทั FTSE 100 และเครือข่ายของเราที่เป็นแบรนด์ที่ไดร้ับการยอมรับจากทัวโลกไดช้่ ่วยให้ผูค้นทา งานไดอ้ย่างชาญฉลาดมากขึ้นตดัสินใจไดด้ขึี ้นและขยายและเติบโตในตลาดผเู้ชี่ยวชาญนับพนั

ข้อมูลและข่าวสารเป็นหัวใจของสิ่งที่ Informa ทา  และเราจริงจังกับเรื่องความส่วนตัวของข้อมูล

เราเคารพในความสัมพันธ์ของเราทมี่ ีต่อลูกค้า ผ้ใู ช้บริการ ผ้เู ข้าชม สปอนเซอร์ ผ้แู สดง ซัพพลายเออร์ และผ้ปู ฏิบัติงาน และความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อเราในการที่ให้เราถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ผคู้ วบคุมขอ้ มูลของ Informa 

นโยบายความเป็นส่วนตวั น้ีไดอ้ ธิบายวิธีการที่สมาชิกของInforma Groupใชใ้ นการเก็บรวบรวม ใช้และปกป้องขอ้ มูลส่วนบุคคลในแบรนด์ของเรา การอา้ งอิงถึง “เรา” “ต่อเรา” หรือ “ของเรา” นั้นเพื่อใหเ้กี่ยวขอ้งกบัผูค้วบคุมของ Informa ในการประมวลผลขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ 

Informa นั้นไดร้บการจดัั     โครงสรา้งออกเป็นหา้แผนกปฏบิตกิั  าร: Informa Connect, Informa Intelligence, Informa Markets, Informa Tech และ Taylor และ Francis

ภายในแผนกเหลา่ น้ี มีธุรกิจและผลิตภณั ฑ์ อเี วนต์และแบรนด์บริการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วน ปกติแลว้ เรามีปฏิสัมพนั ธ์กบั คุณผ่านทางหน่ึงในแบรนด์เหล่าน้ี นิติบุคคลของ Informa Group ที่รับผิดชอบเกี่ยวกบั ขอ้ มูลส่วนบุคคล

(ไดร้ ับการอา้ งถึงในฐานะผคู้ วบคุมขอ้ มูลใน EU และ ในนโยบายความเป็นส่วนตวั น้ี) จะเป็นอตั ลกั ษณ์ที่แสดงถึงการจอง เว็บไซต์และฟอร์มการติดต่อหรือใบแจง้ ราคาสินคา้ นิติบุคคลของ Informa ในรูปแบบต่าง ๆ จะมีหน้าที่รับผิดชอบในอีเวนต์และผลิตภณั ฑ์ที่แตกต่างกนั   ส าหรับการอปั เดตขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ หรือความพึงพอใจด้านการตลาดติดต่อเราไดท้ ี่ทีมการตลาดในรายการที่ให้ไวด้ า้ นล่าง 

 • ส าหรับInforma Connect: integrity@informaconnect.com
 • ส าหรับInforma Engage: privacy@informa.com
 • ส าหรับInforma Intelligence: updatemydetails@informa.com
 • ส าหรับInforma Markets: imdatateam@informa.com
 • ส าหรับInforma Tech: updatemydetailsIT@informa.com
 • ส าหรับTaylor and Francis: optout@taylorandfrancis.com

ส าหรับขอ้ สงสัยหรือขอ้ ร้องเรียนเกี่ยวกบั ขอ้ มูลส่วนบุคคล คุณสามารถแจง้ เรื่องเหล่าน้ไี ดก้ บั ทีม Informa Privacy ผ่านทางแบบฟอร์มความเป็นส่วนตวัออนไลน์ของเราที่นี่่< https://privacyportal-eu-

cdn.onetrust.com/dsarwebform/c1f53e84-9f05-4169-a854-85052b63c50b/942f64ed-e8f8-440a-b4b8-

3f28c9c648f8.html>

ความคมุ้ ครองและการเปลี่ยนแปลงระดบั สากล 

Informa ดา เนินงานในกว่า 20 ประเทศ

ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายคุม้ ครองขอ้ มูลที่แตกต่างกนั ไป  นโยบายความเป็นส่วนตวัใช้ไดก้บธุรกิจทัั ้งหมดของ Informa ทัวโลก่ ยกเวน้กบัประเทศที่มีขอ้กา หนดเฉพาะเพิมเติม่ ซ่ึงไดถ้ ูกทา รายการไวใ้ นเมนูดา้ นซ้ายมอื เราเก็บรวบรวมอะไรบา้ ง 

ส่วนนี้จะบอกคุณว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่เราอาจได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น   ในนโยบายความเป็นส่วนตวั น้ีข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงประเภทของขอ้ มูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเก็บรวบรวมและถูกนา ไปใช้ซ่ึงประกอบดว้ ย

 • ขอ้ มูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่ตอ้ งการให้ติดต่อและหมายเลขโทรศพั ท์
 • ขอ้ มูลเกี่ยวกบั การศึกษา สัญชาติและอาชีพ
 • ชื่อผใู้ ชแ้ ละรหัสผ่าน
 • ขอ้ มูลการชา ระเงิน เช่น หมายเลขบตั รเครดิตหรือบตั รเดบิตหรือรายละเอียดบญั ชีธนาคาร
 • คอมเมนต์ ขอ้ เสนอแนะ โพสต์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่ง ซ่งึ รวมถึงขอ้ มูลแบบส ารวจ

 

 • ความสนใจและความพึงพอใจต่อการสื่อสาร ซ่ึงรวมถึงการอนุญาตทางการตลาดเมื่อเหมาะสม
 • ขอ้ มูลสถานที่ เช่น การให้ขอ้ มูลผ่านโมไบล์แอป
 • ขอ้ มูลการตรวจสอบตวั ตน เช่น รายละเอียดหนังสือเดินทางที่ใชก้ ับภาระผูกพนั ทางกฎหมายในบางประเทศและจดหมายเชิญชวนในการขอวีซ่าหากมีการร้ องขอ
 • ขอ้ มูลเวบ็ ไซต์และขอ้ มูลการสื่อสารที่ใช้ เช่น การโตต้ อบและรายละเอียดของการใชเ้ วบ็ ไซต์และบริการของเราผ่านทาง คุก้ ก้ี หรือช่องทางการติดตามทางเทคโนโลยีอื่น ๆ

ขอ้ มูลส่วนบุคคลน้ีเกี่ยวขอ้ งกบั บุคคลที่อยู่ในประเภทต่อไปน้ี

 • ลูกคา้ ในอนาคต ขอ้ มูลติดต่อของลูกคา้ ผรู้ ับบริการและผใู้ ชท้ ี่เกี่ยวขอ้ งกบั บริการและผลิตภณั ฑ์ของเรา
 • ผเู้ ขา้ ชม สปอนเซอร์ ผแู้ สดงและผบู้ รรยายที่อีเวนต์ของเรา
 • อาชีพที่มีส่วนส าคญัในผลิตภณัฑ์ดิจิทลัและสิ่งพิมพ์ เช่น รายละเอียดของผบู้ ริหารระดบั สูงที่เปิดให้เข้าถึงไดผ้ ่านทางผลิตภณัฑ์ทางปัญญา การวิจยั สิ่งพิมพเ์ผยแพร่
 • นักเขียน บรรณาธิการ และผตู้ รวจสอบที่เกี่ยวขอ้ งกบั สิงพิมพเ์ ผยแพร่ของเรา
 • ขอ้ มูลติดต่อของผใู้ ห้บริการและคู่คา้ ทางธุรกิจของเรา

 

ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หากมีการเก็บรวบรวมหรือมีการเก็บรักษาขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ขอ้ มูลที่เกี่ยวขอ้ งกบั สุขภาพ ความเชื่อ หรือความเกี่ยวขอ้ งทางการเมือง โดยทัวไปเราจะขอความยินยอมจากคุณอย่างเปิดเผย่ อย่างไรก็ตาม บางสถานการณ์ก็มีขอ้จา กดัทเรื่องน้ีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น หากมีอุบตัิเหตเุกิดขึ้นกบัคุณ หากมีเรื่องน้ีเกิดขึ้น เรารับรองว่าสิทธิความเป็นส่วนตวั ของคุณจะไดร้ ับการปกป้อง ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผเู้ ยาว์บริการและผลิตภณัฑ์ของเรามุ่งตรงไปที่นักธุรกิจซ่ึงไม่ไดม้ ีเป้าหมายเป็นเด็กที่อายุต่า กว่าสิบหกปี

เราจะไม่เก็บรวบรวมขอ้ มูลส่วนบุคคลจากผใู้ ช้ที่อยู่ในกลุ่มอายุน้อี ย่างรู้เห็นและเราจะสงวนสิทธ์ิในการกา จดั ขอ้ มลู เหล่าน้ีหากเราทราบว่าขอ้ มูลเลหล่ าน้ีไดถ้ ูกเก็บรวบรวม 

ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกนา ไปใช้อย่างไรและเพราะเหตุใด

ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีและเหตผุ ลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ การขายและการบริหารดูแล

หากคุณไดม้ ีการสอบถามเกี่ยวกบั เราหรือผลิตภณัฑ์หรือบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือทางโทรศพั ท์ ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไดร้ับการใช้เพื่อการตอบกลบัขอ้ซักถามนั้นหรือเพอื่นา ไปสู่ขั้นตอนอนื่ของคา ขอของคุณ ก่อนที่คุณจะเขา้ มาทา สัญญากบั เรา  หากคุณไดซ้ ้ือหรือไดม้ ีการลงทะเบียนในหน่ึงในผลิตภณัฑ์หรือบริการของเรา ซ่ึงประกอบไปดว้ ยการทดลองใช้พื้นฐาน เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณซ่ึงรวมไปถึงรายละเอียดบตั รหรือธนาคารในการให้ขอ้ มูลผลิตภณัฑ์หรือบริการแก่คุณ ในการสื่อสารกบั คุณเกี่ยวกบัเรื่องนั้น ๆ จดั การกบั การชา ระเงินและการชา ระค่าหน้ีใด ๆ ในการตรวจสอบการโทรส าหรับการอบรมและจุดุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพ ในกรณีที่ตวั แทนการขายของเราพูดคุยกบั คุณผ่านทางโทรศพั ท์ การสนทนาจะไดร้ ับการบนั ทึกส าหรับการอบรมและจุดประสงค์ในการตรวจสอบ ในการรวมขอ้ มูลดา้ นอาชีพในผลิตภณั ฑ์และบริการดา้ นคา ปรึกษาของเรา

หากขอ้ มูลส่วนบุคคลดา้ นอาชีพของคุณเกี่ยวขอ้ งกบั ผลิตภณัฑข์ องเราและเปิดใหใ้ ช้ไดอ้ ย่างอิสระผ่านทางแหล่งขอ้ มูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้ งกบั งานหรืออาชีพของคุณ ไดเรกทอรีที่ระบุไว้ ข่าวประชาสัมพนั ธ์ สิ่งพิมพอ์ ุตสาหกรรม หรือถา้ หากคุณให้ขอ้ มูลแก่เราเพอื่ ขยายขอบเขตการยินยอมโดยกฎหมายคุม้ ครองขอ้ มูลที่บงั คบั ใช้ เราจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นในผลิตภณัฑ์ที่เรามีให้กบัลกูคา้ เช่น ในผลิตภณั ฑ์ที่มีการสมคั รสมาชิก วิจยั การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและขอ้ มูลเชิงลึก 

หากคุณไดม้ ีการซักถามหรือมีการเชื่อมตอ่ กบั เราเพื่อให้บริการดา้ นคา ปรึกษาหรือการทา วิจยั/การวิเคราะห์ เราจะเก็บรวบรวมขอ้ มูล เช่น ชื่อ ประเทศ ตา แหน่งงาน ขอ้ มูลบริษทั ความร่วมมือทางวิชาการ ที่อยู่ส าหรับติดต่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศพั ท์ของคุณ เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณเพอ่ื ตอบขอ้ ซักถามหรือเพื่อเติมเต็มบริการดา้ นคา ปรึกษา ส าหรับการจดั การอีเวนต์และงานแสดงนิทรรศการ

หากคุณเขา้ ร่วมในหน่ึงในอเี วนต์ของเราในฐานะผบู้ รรยายสปอนเซอร์ผแู้ สดงหรือผเู้ขา้ ร่วม

ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อติดต่อกบั การดา เนินงานอีเวนต์ ในการจดั การกบั การชา ระเงินและการชา ระค่าหน้ีใด ๆ   เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาฐานขอ้ มลู ที่ช่วยให้เราประเมินคุณภาพของคุณในฐานะผบู้ รรยายหรือสปอนเซอร์/ผแู้ สดง เพื่อส่งเสริมอเี วนต์และสนับสนุนการเขา้ ร่วมในอีเวนตข์ องเราต่อไป 

นอกจากนั้น รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายในอีเวนต์ของเรา ซ่ึงอาจมีรูปของผเู้ ขา้ ร่วม ผบู้ รรยาย สปอนเซอร์และผแู้ สดง ในกรณีที่เราไดถ้ ่ายภาพหรือวิดีโอในงานอเี วนต์ของเราที่ซ่ึงมีคุณอยู่ในรูปภาพหรือวิดีโอในฐานะผเู้ ขา้ ร่วม สปอนเซอร์หรือผแู้ สดง เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการยินยอมโดยกฎหมายคุม้ ครองขอ้ มูลที่บังคบั ใช้ รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะถูกใช้ส าหรับจุดประสงค์ดา้นส่งเสริมการขาย  ในกรณีที่อีเวนต์และการแสดงนิทรรศการใช้เทคโนโลยีการสแกนป้าย ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพอื่ ระบุตวั ตนของคุณ ณ จุดเขา้ ถึงบางจุด เช่น พื้นที่ VIP สัมมนา ทางเขา้ และทางออกของพื้นที่อื่น ๆ ในอเี วนต์ ซ่ึงจะมีการจดัหาขอ้มูลสถานที่ตั้งนั้น ๆ ให้ ไม่สามารถอ่านป้ายไดใ้ นระยะไกล   ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ไดร้ ับจากการสแกนป้ายจะถูกใช้ส าหรับการควบคุมการเขา้ ถึง

ความปลอดภยั และการวิเคราะห์จา นวนการใช้ขอ้ มูลของผเู้ขา้ ชมจากการเขา้ดูเพื่อเป็นการพฒั นาประสบการณ์ของผเู้ ขา้ ชมและคนอื่น ๆ ที่มีต่ออีเวนต์ 

คุณยงั สามารถให้ผแู้ สดงในอเี วนต์สแกนป้ายของคุณไดอ้ ีกดว้ ย เมื่อคุณทา เช่นนั้น ขอ้ มูลการติดต่อของคุณจะถูกแชร์กบั ผแู้ สดงที่เกี่ยวขอ้ งและถูกใช้ตามกฎหมายคุม้ ครองขอ้ มูลที่บงั คบั ใช้ คุณจะไดร้ ับนโยบายความเป็นส่วนตวั ของผแู้ สดงและการประกาศหรือการยินยอมอื่นใด ณ ที่จดั อีเวนต์ 

ในกรณีที่เราเป็นเจา้ ภาพและจดั การนิทรรศการเสมือนจริงหรือ Informa อเี วนต์ (และผใู้ ห้บริการแพลตฟอร์มบุคคลที่สามใด ๆ ที่ทา หน้าที่แทนเรา) เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไวร้ ะหว่างกระบวนการลงทะเบียนส าหรับการเป็นเจา้ ภาพและการจดั การต่ออีเวนต์แบบดิจิทลั น้ีและส าหรับวิเคร าะห์การมีปฏิสัมพนั ธ์ของผเู้ ขา้ ชมและจา นวนการใช้ขอ้ มูลจากการเขา้ ดเู พื่อการพฒั นาประสบการณ์ของผเู้ ขา้ ชมที่มีต่องานอเี วนต์และเพื่อมอบประ สบการณ์ที่เป็นส่วนตวั กบั คุณ 

เมื่อคุณเขา้ พื้นที่โซนหรือห้องเสมือนจริงเช่นบูทของงานนิทรรศการ

ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแชร์กบั สปอนเซอร์และผแู้ สดงเพอื่ ช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกบั คุณโดยอยู่ภายใตค้ วามสามารถในการจดั การโพรไฟล์ ของแพลตฟอร์มและการประกาศความเป็นส่วนตวั ที่คุณจะไดร้ ับระหว่างการลงทะเบียนและลงชื่อเขา้ ใช้กระบวนการ  

 

ส าหรับบริการการเผยแพร่ของเราหากคุณเผยแพร่กบั เรา

ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้ในการเชื่อมต่อกบั การเผยแพร่และโปรโมชนั ของงานที่คุณเผยแพร่ตามที่จา เป็นเพื่อจุดประสงค์ของผลประโยชน์ที่ ชอบดว้ยกฎหมายของเราในฐานะที่เป็นองค์กรการคา้ชื่อและการติดต่อของคุณจะถูกเผยแพร่เป็นส่วนหน่ึงของงานเขียนขอ้ มูลส่วนบุคคลยงั จะถูกใชเ้ พื่อการจดั การการชา ระเงินหรือจุดประสงค์อื่นๆตามที่จา เป็นในสัญญาที่ทา ไวร้ ่วมกนั กบั เรานอนจากน้ีบางครั้งเราจะใช้รูปภาพและวิดีโอในอเีวนต์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานที่เผยแพร่ของคุณในกรณีที่เราไดถ้ ่ายภาพหรือวิดีโอในงานอเี วนต์ของเราที่ซ่ึงมีคุณอยู่ในรูปภาพหรือวิดีโอในฐานะผ่้ ูเขียนเราจะใช้รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นส าหรับจุดประสงค์ดา้นส่งเสริมการขาย

 ส าหรับการตลาด 

ผคู้ วบคุมของ Informa ทเี่ กี่ยวขอ้ งอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณเพอื่ ส่งจดหมายข่าว ขอ้ เสนอ หรืออีเมลทางการตลาดอื่น ๆ ให้กบั คุณซ่ึงจะทา ให้คุณไดร้ ับการอปั เดตเกี่ยวกบั ข่าว อีเวนต์หรือผลิตภณั ฑ์ของพวกเราที่คุณอาจสนใจอยู่เสมอ  ขึ้นอยู่กบัธรรมชาติของการมีปฏิสัมพนัธ์ของคุณกบั เราและกฎหมายคุม้ ครองขอ้ มูลที่บงั คบั ใช้ คุณอาจให้การยินยอมของคุณแก่เรา (เช่น เลือกที่จะเขา้ ร่วม) หรือเราจะไดส้ ิทธ์ิในการอิงการยินยอมของคุณโดยปริยายหรือผลประโยชน์ที่ชอบดว้ ยกฎหมายในการทา การตลาดกบั คุณโอกาสในการเลือกไม่เขา้ ร่วมส าหรับการทา การตลาดในอนาคตนั้นมีใหเ้สมอและคุณมีสิทธิในการแกไ้ ขความพึงพอใจดา้ นการตลาดไดต้ ลอดเวลา

(ดูที่ส่วน Your Right) 

อเี วนตแ์ ละผลติ ภณัฑห์ ลาย ๆ อย่างของเราเป็นแบรนดร์วมหรอื่   ไดร้บการสนับสนุนโดยผูแ้ั  สดงหรอืสปอนเซอรท์เป็นบุคคลที่ี         สาม่ เราอาจแชรร์ายละเอยีดของคุณกบัคู่คา้ทีเป็นบุ่   คคลทีสามเหล่านี่    ้ ในกรณีทีสิ่ งนี่   เกดิ้        ขึน้ จะมีการใหป้ระกาศทีชดั่    เจนทีซึ่ งเป็นการใหโ้่     อกาสในการเลอืกไม่เขา้รว่มหรอืเลือกการเขา้รว่มในการแชรข์อมูลนั้           ้นตามแต่กฎหมายคุ้ มครองขอ้มูลที่บงัคบัใช้ การใชร้ายละเอยีดของคุณของคู่คา้ทีเป็นบุคคลที่             สามจะเป็นไปตามประกาศที่    ใหไ้่ วแ้ละเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของประก าศนั้น และไม่ถกูครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

ส าหรับการจดั การลูกคา้ และลูกคา้ ในอนาคต (รวมถึงการวิเคราะห์และการจดั การผลิตภณัฑ์) ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มเี กี่ยวกบั คุณบวกกบั ขอ้ มูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ซ่ึงชอบดว้ ยกฎหมายที่เราไดร้ ับและที่ไดแ้ ชร์กบั เราโดยบุคคลที่สามหรือขอ้ มูลสาธารณะที่เปิดใช้

อาจจะถูกใช้เพอื่สร้างความเขา้ใจที่ดีขึ้นให้กบัลูกคา้ของเราและความพึงพอใจของพวกเขาและเพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการที่ส่งมอบ ซ่ึงอาจรวมถึงการทา โพรไฟล์อตั โนมตั ิและเทคนิคการจดั การแคมเปญ ขอ้ มูลอาจยงั ถูกใช้ในแคมเปญการโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn, Instagram และ Facebook

เพื่อให้ข่าวสารเกี่ยวกบัอีเวนต์ที่กา ลงัจะเกิดขึ้นและผลิตภณัฑ์ใหม่และเพื่อรับรองว่าคุณจะไดร้ับการโฆษณาที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัผลิตถณัฑ์และบริการ ของเราเท่านั้น ส าหรับโมไบล์แอปพลิเคชนั และการวิเคราะห์เว็บไซต์เราอาจรวมขอ้ มูลเซสชนั ผเู้ขา้ ชมหรือขอ้ มลู อื่นๆ

ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการติดตามทางเทคโนโลยีกบั ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตวั ตนไดไ้ ม่ว่าคุณจะลงชื่อเขา้ ใช้หรือไม่เพื่อความเขา้ ใจการการวิ เคราะห์ประสบการณ์ทางออนไลน์ของคุณและกา หนดอเี วนต์ ผลิตภณั ฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ   ในกรณีที่คุณยินยอมการใช้ขอ้มูลตา แหน่งที่ตั้งของคุณ

โมไบล์แอปพลิเคชนับางตวัจะใช้ขอ้มูลตา แหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อช่วยคุณในการนา ทางไปยงัรอบ ๆ งานอีเวนต์และนา ผลิตภณัฑ์ของผูแ้สดงและสปอนเซอร์มาให้คุณไดเ้ห็นในขณะใช้แอปนั้น ๆ การตลาดของเราเกี่ยวขอ้ งกบั อีเมลที่มี “web beacon pixel”ที่เป็นแคมเปญเดี่ยวแบบไม่เหมือนใครเพื่อบอกเราว่าอีเมลนั้นถูกเปิดอ่านแลว้หรือไม่และรวมกบั เทคโนโลยีอื่นๆเพื่อตรวจสอบการคลิกใดๆผ่านทางลิงก์ที่มีอยู่ภายในอเี มล

เราอาจใช้ขอ้ มูลน้ีส าหรับจุดประสงค์ที่ประกอบไปดว้ ยการกา หนดว่าอีเมลใดของเราทมี่ ีความน่าสนใจกว่าและเพื่อสอบถามว่าผใู้ ช้ที่ไม่ได้เปิดอีเมลยงั ตอ้ งการที่จะไดร้ ับอีเมลต่อหรือไม่ พิกเซลจะถูกลบเมื่อคุณลบอีเมลนั้น 

ในกรณีทีคุณเป็นสมาชกิ่            ของบรกิารออนไลน์ อเีมลทีแนบม่             าดว้ยนั้นจะมีพิกเซลเชน่เดยีวกนั เราตดิตามการมีปฏสิมพนัั ธก์บอเีั  มลเหล่านีและบรกิ้       ารออนไลนข์องเราเพือตรวจสอบการเขา้่   รว่มส าหรบัจุดประสงคใ์นการรบัรองคุณภาพ เพือชว่่  ยก าหนดว่าขอ้มูลไหนทีคุณสนใจและเพื่            อปรบั่        โฆษณาใหถู้กมองเห็นบนเว็บไซตข์องเรา หากคุณไม่ตอ้ งการใหม้ ีการดาวนโ์ หลดพิกเซลบนอุปกรณข์ องคุณ คุณควรเลอืกทีจะไม่คลกิ่   ลงิกท์เราส่งใหห้่ี     รอืเลอืกไม่เขา้รว่มอเีมลการตลาดหรอือีเวนตอ์อนไลน์ ขอ้มูลเหล่านีอาจเชื้ อมโยงกบั่ เอกลกัษณส์่วนบุคคลของคุณ

ขณะทีเรามุ่งมั่ ่นทีจะน าเสนอทางเลอื่ กเวลาทีมีการใชเ้่ ว็บไซตแ์ละโมไบลแ์อปพลเิคชันของเรา เราไม่สญั ญาว่าเราจะสามารถรบั หรอื เคารพสญั ญาณเว็บเบราวเ์ซอร์ Do Not Track ภายในชุมชนสมาชิกออนไลน์ กระดานขา่ วและพื้นที่แชทคุณอาจเลือกที่จะเขา้ ร่วมในชุมชนสมาชิกออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราเพอื่ ช่วยให้คุณสร้างและเผยแพร่โพรไฟล์และขอ้ มูลส่วนบุคคลอื่นๆชุมชนเหล่าน้ีอาจให้การควบคุมการเป็นส่วนตวั ที่ให้ตวั เลอื กว่าคุณจะเผยแพร่โพรไฟล์และขอ้ มูลอื่นๆของคุณมากแค่ไหนหรือเพื่อแชร์กบั คนอื่นๆภายในชุมชนการควบคุมการเป็นส่วนตวั มกั จะถูกพบบนหน้าที่คุณแกไ้ ขโพรไฟล์ของคุณ

และในแต่ละอย่างจะมีหน้าที่ส าหรับเขา้ใจว่าการควบคุมนั้นทา งานอย่างไรซ่ึงประกอบไปดว้ยการตั้งค่าเริ่มตน้และการเลือกวิธีว่าขอ้มูลที่ถูกใหน้้ันจะถูกแชร์และปกป้องอย่างไรโดยการเขา้ ร่วมกับชุมชนสมาชิกออนไลนเ์ หล่าน้ีคุณอาจไดร้ ับการติดต่อโดยผเู้ ขา้ ร่วมคนอื่นๆจากการใช้ขอ้ มูลที่ถูกให้ไว้

หากคุณเปิดเผยขอ้ มลู ส่วนบุคคลบนบอร์ดสาธารณะหรือพื้นที่แชตของเว็บไซต์น้ีหรือเว็บไซต์อื่นใดที่ใช้ขอ้ มูลของเว็บไซต์น้ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นสามารถถูกเก็บรวบรวมและใช้โดยใครก็ไดท้ี่เขา้ดูบอร์ดหรือพื้นที่นั้น

ซ่ึงอาจทา ให้คุณไดร้ ับขอ้ ความที่ไม่ไดร้ ับการอนุมตั ิจากผเู้ ขา้ ร่วมหรือจากกลุ่มอนื่ๆซ่งึ อยู่นอกเหนือความควบคุมและความรับผิดชอบของเรา

หากคุณมีส่วนร่วมกบั เราในพื้นที่แชตส่วนการซักถามของลูกคา้ เราจะใช้ขอ้ มูลที่เรามีเพื่อช่วยแนะนา สินคา้ แกค่ ุณและ/หรือ ช่วยยืนยนั ออเดอร์ใด ๆ ที่คุณตอ้งการสัง่ ส าหรับขอ้ ซักถาม เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้ ห้ไวใ้ นหน้า Contact Us เพียงเพอื่ตอบหรือใหบ้ริการตามที่ร้องขอหรือซักถามเท่านั้น เราจะไม่เพิมขอ้่ มูลที่มีลงในฐานขอ้มลูการคา้หรือฐานขอ้มูลลูกคา้ของฝ่ายปฏิบตัิการของ Informa ส าหรับการแจง้ ข่าว ขอ้ มูลที่ถูกเก็บรวบรวมเมื่อคุณสมคั รรับ News Alert จะถูกใช้เพียงเพื่อให้บริการและเพื่อเขา้ ใจพื้นฐานและความสนใจของรายชื่อผตู้ ิดตามของเราในการให้บริการนั้นเรารวบรวมสถิติว่าดว้ ยจา นวนการเปิดอีเมลการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานรวมถึงการดาวน์โหลดขอ้ มูลเพื่อที่จะช่วยให้เราควบคุมและพฒั นาบริการการแจง้ ข่าวที่ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ในระดบัผลสรุปเท่านั้น

Informa อาจใช้รายละเอียดการสมคัรของคุณตามการอนุญาตของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกบับริการแจง้ข่าว คุณสามารถยกเลิกการติดตามจากบริการเมื่อใดก็ไดโ้ ดยการใช้ลิงก์ที่เราให้ในอีเมลของเรา การตดั สินใจอตั โนมตั ิ รวมถึงการรวบรวมขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ เราใช้เทคโนโลยีพื้นฐานอลั กอริทึมเพื่อทา ให้เนื้อหาเว็บเป็นลกั ษณะส่วนบุคคลตามความสนใจที่ชดั เจนและ/หรือโดยนัยของคุณ การรวบรวมขอ้มูลที่เป็นประโยชน์โดยทัวไป่ เช่น การแบ่งออกเป็นส่วน ใช้เพื่อจดั หาประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้ ง  นอกจากนั้นในธุรกิจการพิมพข์ องเราอาจใช้มนั เป็นตวั อย่างเช่นคา ตอบของคุณต่อแอปพลเิ คชนั เพื่อรับส าเนาตวั อย่างหนังสือเพื่อพิจารณาว่าคา ขอนั้นไดร้ับการดา เนินการในบางกรณีเพื่อให้แน่ใจว่าเราไดใ้ห้บริการที่ตรงเวลาและเหมาะสมแก่ลูกคา้จะไม่มีการใช้การตดั สินใจอตั โนมตั ิในลกั ษณะที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือคลา้ ยกนั

เราใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงอคติทางกฎหมายและการเลือกปฏิบตั ิที่ไม่ถูกตอ้ งตามกฎหมายเมื่อเราใช้เทคนิคเหล่าน้ี กระบวนการอตั โนมตั ิเหล่าน้ีอาจส่งผลให้มกี ารแสดงเนื้อหาที่แตกต่างกนั ต่อคุณ 

 

ส าหรบั การปฏิบตั ติ ามกฎหมายรวมถงึ มาตรการการต่อตา้ นการทุจรติ และการคดั กรองของเรา  เราและองคก์รอืน่ ๆ อาจเขา้ถงึและใชข้อมูลส่วนบุคคลเพื้    ่อป้องกนัการฉอ้โกงตามทีกฎหมายก าหนดและขอ้่          บงัคบัใชแ้ละแนวปฏบิติทีั      ดที่ สุดในเวลาใดก็ตา่ี ม หากมีการใหข้ อ้ มูลเท็จหรอื ไม่ถูกตอ้ ง และมีการระบุหรอื สงสยั ว่ามีการฉอ้ โกง รายละเอยี ดอาจถูกส่งต่อไปยงั หน่วยงานป้องกนั การฉอ้ โกงและอาจถูกบันทกึ โดยเราหรอื พวกเขา  เพือใหแ้่          น่ใจว่าเราปฏิบตัตามกฏหมายว่าดว้ิ ยการคา้ระหวา่งประเทศและขอ้บงัคบัในกรณีทีลูกคา้่   ผูข้ าย

และซพัพลายเออรท์่เหมาะสมไดร้ี บการคดัั กรองจากรายการการคว ่าบาตรของสหรฐัฯ, OFAC, BIS, UN, EU และสหราชอาณาจกั ร 

เราปกป้องขอ้ มลู ส่วนบุคคลอย่างไร 

เรารับรู้ถงึ ความส าคญัของการปกป้องและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลใด

ที่ได้ให้ไว้จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ส่วนนี้ได้ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้  

เราใช้มาตรการทางกายภาพและเทคนิคมากมายเพื่อเก็บรักษาขอ้ มูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภยั และป้องกนั การเขา้ ถึงที่ไม่ไดร้ ับอนุญาตหรือใช้หรือเปิ ดเผยมนั 

ขอ้มูลทางอิเลก็โทรนิกส์และฐานขอ้มูลจะถูกเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภยัพร้อมทั้งการควบคุมบุคคลที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูโดยการใช้กายภ าพและอิเลก็ โทรนิกส์

ผปู้ ฏิบตั ิงานของเราไดร้ ับการอบรมการป้องกนั ขอ้ มูลและมีชุดของรายละเอียดนโยบายการป้องกนั ขอ้ มูลที่ผปู้ ฏิบตั ิงานตอ้ งปฏิบตั ิตามเมื่อจดั การขอ้ มูลส่วนบุคคล ระหว่างที่เราดา เนินการขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภยันั้น เราไม่สามารถการันตีว่าขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภยั ระหว่างที่คุณส่งไปที่เว็บไซต์หรือบริการอื่น เนื่องจากเราไม่ไดค้วบคุมการส่งออกนั้น  เราใช้ HTTPS (การป้องกนั HTTP) ที่ระเบียบการที่ถูกเปลี่ยนขอ้ ความใหเ้ ป็นรหัสโดย Transport Layer Security (TLS) เพื่อป้องกนั การสื่อสารนอกเหนือจากการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์จะถูกโหลดผ่าน HTTPS ซ่ึงแสดงดว้ ยไอคอนล็อคในเว็บเบราวเ์ ซอร์ของคุณเพื่อทา ให้มันใจว่าการส่งมีความปลอดภยั่พร้อมดว้ ยใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานออกใบรับรองความปลอดภยั อย่างเป็นทางการแก่ผคู้ วบคุมของ

Informa 

การส่งต่อขอ้ มูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ เนื่องจากธรรมชาติของความเป็นสากลของธุรกิจของเราและเทคโนโลยีที่มจา เป็นอาจมกี ารเขา้ ถึงขอ้ มูลส่วนบุคคลจากผปู้ ฏิบตั ิงานและผใู้ ห้บริการที่ เป็นบุคคลที่สามของเราจากสถานที่ต่าง ๆ ทัวโลก่           กฎหมายคุม้ ครองขอ้ มลู ของพวกเขาอาจไม่ครอบคลุมเท่าที่มีในภมู ิภาคอนื่ ๆ เช่น สหภาพยุโรป  เราจดัให้มีการป้องกนัที่เหมาะสมเพื่อใหม้นใจว่าขอ้ั่ มูลส่วนบุคคลของคุณยงัคงไดร้บการป้องกนัั อย่างเพียงพอและไดร้บการปฏิบตัั                ิตามนโยบายและกฎหมายคุม้ ครองขอ้ มูลที่บงั คบั ใช้ ขอ้ กา หนดเฉพาะบางประเทศประยุกต์ใช้กบัส่วนน้ีตามที่ระบุไวด้านล่างในขอ้้        มูลเพิมเติมของประเทศดา้่      นล่าง    

คุก้ ก้ี  คุก้ ก้ี คือไฟล์อกั ษรเล็ก ๆ ที่มีตวั ระบุพิเศษที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ผใู้ ช้อตั โนมตั ิหรืออปุ กรณ์อื่น ๆ เมื่อผใู้ ช้เขา้ สู่เว็บไซต์  สา หรับขอ้มูลเพิมเติม่       กรุณาเขา้ ถึงลิงก์นโยบายคุก้ ก้ที ี่ดา้ นล่างของเว็บไซต์  ลิงก์บุคคลที่สาม เว็บไซต์น้ีมีลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่น  เราไม่รับผิดชอบแนวปฏิบตั ิดา้ นความเป็นส่วนตวั ของเว็บไซต์เหล่าน้ีและไม่ยอมรับผิดใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น

เราแนะนา ให้คุณตรวจสอบนโยบายการคุม้ ครองขอ้ มูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลที่สามแต่ละเว็บไซต์เพื่อตดั สินใจการใช้งานขอ้ มูลส่วนบุคคลขอ งคุณ

เราแชร์ขอ้ มูลส่วนบุคคลกบั ใคร 

ในฐานะองค์กรสากลระดบั โลกที่ให้บริการและสินคา้ ของเราแก่คุณขอ้ มลู ของคุณจะถกู แชร์เนื่องจากสาเหตุเฉพาะส่วนน้ีจะอธิบายถึงวิธีและเหตุผลในการแชร์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ

 แชรก์ บั กลุ่มบรษิ ทั Informa

เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณกบับรษิทอืั ่นภายในกลุ่ม Informa เนื่องจากเหตุผลเฉพาะ เชน่ บรษิ ทั Informa อืน่ ๆ อาจชว่ ยจดั หาสนิ คา้ และบรกิ าร ออกผลวเิ คราะหภ์ ายในของการใชส้ นิ คา้ และบรกิ ารของเราและของพวกเขา หรอืทีไดร้่ บอนุญาตจากกฏหมายคุม้ั ครองขอ้มูลทีบงั่ คบัใช้ เสนอสนิคา้และบรกิารทีเกี่ ยวขอ้่ งทีอาจท าใหค้่ ุณสนใจ

 แชร์กบั ผใู้ ห้บริการ 

เราอาจแบ่งปันขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ช่วยจดั หาสินคา้และบริการและบริหารธุรกิจของเรา ทั้งน้ีรวมถึงกลุ่มผูจ้ดหาเทคโนโลยีั IT และเทคโนโลยีการตลาด เว็บไซต์และผใู้ ห้บริการโฮสต์ขอ้ มูล ที่รับส่งจดหมาย เซิร์ฟเวอร์โฆษณา ผูท้าสัญญาโลจิสติกส์และบริการทั วไป่ บริษทั จดั เก็บหน้ีสิน คู่คา้ ดา้ นสุขภาพและความปลอดภยั นอกสถานที่ คู่คา้ จดั งาน ผจู้ ดั หาแพลตฟอร์มการขาย ผจู้ ดั หาเครื่องมือการสื่อสาร ผอู้ อกแบบ/ผสู้ ร้าง/ผูต้ิดตั้ง ซัพพลายเออร์ของสปอนเซอร์/การตลาด/PR เพิมเติม่และคู่คา้ ที่ทา งานร่วมกนั ในอเี วนตอ์ ื่นๆขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแบ่งปันกบั บุคคลที่สามหากจา เป็นสา หรับพวกเขาในการจดั หาสินคา้ และบริการของเราแก่คุณ

เราใช้บริการเว็บแชตรวมถึง Intercom, LiveAdmins, Live Chat, Casengo

ที่ทา ให้เราติดต่อกบั คุณและตอบคา ถามการขายและบริการลูกคา้ อย่างรวดเร็วและโดยตรง

เรารับรองว่าบริการน้ีปกป้องขอ้มูลของคุณแต่แชตนั้นอาจให้ขอ้มูลอย่างรวดเร็วเพียงแค่คา ถามการบริการทัวไปเท่านั่ ้นและคุณไม่ควรให้ขอ้ มูลลบัเช่นรายละเอียดธนาคารหรือบตั รเครดิตในแชต

ผปู้ ระมวลผลขอ้ มูลเหล่าน้ีปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีต่อการปกป้องขอ้ มูลส่วนบุคคลที่คุณไดแ้ ชร์กบั เรา

แชร์กบั องค์กรอื่น  

เราอาจแบ่งปันขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณกบั องค์กรคู่คา้ ที่ไวใ้ จเนื่องดว้ ยเหตุทางการตลาดภายใตก้ ฏหมายคุม้ ครองขอ้ มูลในพนื้ ที่เมื่อจา เป็นพร้อมกบั การยินยอมของคุณ   เราอาจส่งขอ้ มูลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หากคุณใช้หน่ึงในผลิตภณัฑ์เสมือนจริงของเรา เช่น การจดั แสดงนิทรรศการเสมือน ไซต์ไดเรกทอรี่หรือการสัมมนาทางเว็บ หรือเลือกที่จะอนุญาตให้สแกนป้ายของคุณ โดยปกติแลว้ กระบวนการน้ีคุณจะเป็นผกู้ ระทา  ในฐานะผใู้ ช้งานที่เข้าชมหรือมีปฏิสัมพนั ธ์กบั บุคคลที่สามเช่นเขา้ เยี่ยมนิทรรศการเสมือนให้แสกนป้ายของคุณหรือคลิกเขา้ เนื้อหาที่มีตราสินคา้ และจดั ทา โดยบุคคลที่สามในบางสถานการณ์เช่นเวบ็ ไซต์รายการสินคา้

คุณอาจเขา้ หาซัพพลายเออร์หรือผแู้ สดงที่อาจติดต่อคุณกลบัในสถานการณ์อื่นสินค้าเสมือนจริงของเราไดร้ ับสปอนเซอร์และในกรณีน้ีเราจะจดั หาขอ้ มูลให้สปอนเซอร์โดยปกติแลว้เราจะแจง้ ให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่สินคา้ ไดร้ ับสปอนเซอร์

 

เพื่อจดัธุรกิจใหม่อีกครั้งหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเรา ในกรณีที่เราตอ้งต่อรองการขายธุรอิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเราแก่บุคคลที่สาม และหากบุคคคลที่สามซ้ือธุรกิจของเราหรือจธัุรกิจใหม่อีกครั้ง เราอาจตอ้งส่งขอ้มูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดแก่บุคคลที่สามหรือที่ปรึกษาที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบ ขอ้ มูลใด ๆ ที่ถูกส่งต่อเพื่อจดัธุรกิจใหมอ่ีกครั้งหรือแก่บุคคลที่สามจะถูกใช้เพอื่จุดประสงค์เดิมตามที่ตั้งไวใ้นนโยบายน้ี หรือส าหรับวิเคราะห์การขายหรือการจดัธุรกิจใหม่อีกครั้ง ในการเชื่อมโยงกบั กฎหมายหรืออขอ้ บงั คบั ทางกฏหมาย 

เราอาจดา เนินการขอ้ มลู ของคุณให้เขา้ กนั กบั กฎหมายและขอ้ บังคบั ทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองผคู้ วบคุมทเี่ หมาะสม

อาจมีการเปิดเผยขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม บริการศาล และ/หรือ ผบู้ งั คบั หรือตวั แทนทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งกบั การไต่สวน การดา เนินการตามกฎหมายหรือการสอบสวนโดยบุคคลดงั กล่าวที่ใดก็ไดใ้ นโลกหรือทถี่ ูกบงั คบั ให้ทา   ในกรณีนั้นเราอาจตอ้ งเปิดเผยขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายบงั คบั จากคา ขอของศาลตา รวจหน่วยงานทางกฎหมายหรือการบงั คบั ใช้กฎหมายอื่นหรือหน่วยงานรัฐบาล

ขอ้ มูลของคุณถูกเก็บนานแค่ไหน

เราจะเก็บรักษาขอ้ มูลส่วนบุคคลไวน้ านแคเ่ ท่าที่จา เป็นและตามที่ไดร้ ับอนุญาตตามกฎหมายที่เหมาะสม   เราจะเก็บรักษาขอ้ มูลส่วนบุคคลขณะที่เราใช้มนั ดงั ที่อธิบายไวใ้ นส่วนดา้ นบน

เราจะยงั คงเก็บรักษาขอ้ มูลหลงั จากพวกเราหยุดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายเช่นหากคุณยกเลิกการสื่อสารทางการตลาดจากเราเราจะเก็บรายละเอียดจา กดั เกี่ยวกบั คุณไว้เพื่อทา ให้แน่ใจว่าเราสามารถปฏิบตั ิตามคา ขอยกเลิกของคุณ

เราอาจยงั คงเก็บรักษาขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใหเ้ ป็นไปตามขอ้ กา หนดทางกฎหมายของเราหรือเพื่อปกป้องหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา   ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลของเราจะขึ้นอยู่กบัจุดประสงค์ที่เราตอ้งการเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ มูลจะถูกลบหรือทา ลายอย่างปลอดภยั หลงั จากเราไม่ตอ้ งเก็บรักษาขอ้ มูลของคุณอีกต่อไป  

สิทธิของคุณ

Informa Group ปฏิบตั ิการในประเทศภายใตก้ ฎหมายป้องกนั ขอ้ มูลที่ให้สิทธิแตกต่างออกไปแก่บุคคลในการเขา้ ถึง ลบ แกไ้ ขให้ถกู ตอ้ ง และจา กดั กระบวนการของขอ้ มูลส่วนบุคคล โดยส่วนมากผคู้ วบคุมของ Informa จะกา หนดสิทธ์ิของคุณที่พึงมี  สิทธ์ิที่กา หนดไวด้ า้ นล่างมีผลบงั คบั ใช้ไม่ว่าผคู้ วบคุมของ Informa จะอยู่ที่ใด เพอื่ ที่จะเขา้ ใจสิทธิที่คุณมี ใช้ลิงก์ส าหรับประเทศที่คุณเชื่อมต่อกบั ผคู้ วบคุมของ Informa

ขอ้กา หนดเฉพาะบางประเทศที่ใช้กบัส่วนน้ีตามที่ระบุไวด้านล่างในขอ้้             มูลเพิมเติมของประเทศ่                 

เพื่อส่งขอร้องขอ คุณสามารถติดต่อทีม Informa Privacy ผ่านทางแบบฟอร์มและส่งคา ขอที่นี่<https://privacyportal-eu-

cdn.onetrust.com/dsarwebform/c1f53e84-9f05-4169-a854-85052b63c50b/942f64ed-e8f8-440a-b4b83f28c9c648f8.html>

อพั เดทขอ้ มูลของคุณและสิทธิพิเศษทางการตลาด

เราตอ้ งการที่จะทา ให้แน่ใจว่าคุณรักษาการควบคุมขอ้ มลู ส่วนบุคคลของคุณได้ เราพยายามที่จะทา ให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัคุณนั้นถูกตอ้งและทนัสมยั เราให้โอกาสในการเลิกติดตามหรือยกเลิกการสื่อสารการตลาดในอนาคตเสมอ  เราจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกบั วิธีการ เลิกติดตาม หรือยกเลิกในทุกอีเมลการตลาดที่เราส่งให้คณุ  อย่างไรก็ตาม หากคุณตอ้ งการอพั เดทและ/หรือแกไ้ ขขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือยกเลกิ การสื่อสารการตลาดในอนาคต ส่งคา ขอไดโ้ ดยการส่งอีเมลมาที่ ทีมแผนกจดั การขอ้ มูลตามลา ดบั: 

 • ส าหรับInforma Engage: privacy@informa.com
 • ส าหรับInforma Intelligence: updatemydetails@informa.com
 • ส าหรับInforma Markets: imdatateam@informa.com
 • ส าหรับInforma Tech: updatemydetailsIT@informa.com
 • ส าหรับTaylor and Francis: optout@taylorandfrancis.com
 • ส าหรับInforma Connect: integrity@informaconnect.com

ติดต่อเรา 

ส าหรับค าถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ตดิ ต่อ เจ้าหน้าที่ค้มุ ครองข้อมูลกล่มุ ส าหรบัค าถามเกียวกบั่ นโยบายความเป็นส่วนตวันีหรอื้ เกียวกบั่ การใชข้อมูลของคุณ้ คุณสามารถตดิต่อทมี Privacy

ของเราโดยส่งค าขอทีนี่ <https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/c1f53e84-9f05-4169-a854-

85052b63c50b/942f64ed-e8f8-440a-b4b8-3f28c9c648f8.html>

คุณสามารถตดิต่อเจา้หนา้ทีคุม้่ ครองขอ้มูลกลุ่ม ไดท้ ่ี Informa PLC, 5 Howick Place, London, SW1P 1WG.

เราหวงัว่าเราจะสามารถแกค้วามกงัวลเกียวกบั่ ความเป็นส่วนตวัของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณมีสทิธทิจะรอ้่ี งเรยีนแก่หน่วยงานก ากบัดูแลหรอืหน่วยงานสาธารณะอืน่ ๆ ทีรบั่ ผิดชอบดา้นกฎหมายความเป็นส่วนตวัในประเทศของคุณ รายละเอยี ดการตดิ ต่อส าหรบั หน่วยงานก ากบั ดูแลในประเทศส าหรับผูค้ วบคุม Informa แต่ละรายจะถูกก าหนดไวใ้นขอ้มูลเพิมเตมิ่ ของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองขอ้ มูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะปรับให้เหมาะสมกบั กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดและการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราประมวลผลขอ้ มูลส่วนบุคคล เราอาจแกไ้ ขนโยบายความเป็นส่วนตวั น้ีไดต้ ลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจง้ ให้ทราบล่วงหน้าโดยการโพสต์เวอร์ชนั ที่แกไ้ ขในเว็บไซต์น้ี หากตอ้ งการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกบั การเปลี่ยนแปลงใด ๆ โปรดกลบั มาตรวจสอบเป็นระยะ   นโยบายการคุม้ ครองขอ้ มูลส่วนบุคคลน้ีอพั เดทลา่ สุดเมอื่ 01.06.2020